+48 600 276 472

biuro@storage-space.pl

Regulamin świadczenia usług.

DEFINICJE

UŻYTE W REGULAMINIE TERMINY OZNACZAJĄ:
1) Wynajmujący – A&P Group Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Karmelicka 16, 35-317 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000893018, NIP: 8133857933, REGON: 388568665, reprezentowaną przez Arkadiusza Konkola - Członka Zarządu 
2) Najemca – strona Umowy Najmu zawartej z Wynajmującym,
3) Umowa – umowa pomiędzy Wynajmującym a Najemcą, regulująca warunki najmu opisanego tam Boksu, którego dysponentem jest Wynajmujący,
4) Obiekt – nieruchomość mieszcząca się na działce nr ew. 498/5 położonej w obrębie 217, przy ul. Ciepłowniczej 8 w Rzeszowie 
5) Boks – pomieszczenie znajdujące się w Obiekcie, przeznaczone do magazynowania rzeczy ruchomych należących do Najemcy, 
6) Regulamin – niniejszy Regulamin Najmu Boksów.

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.    Niniejszy Regulamin reguluje stosunek najmu pomiędzy Wynajmującym a Najemcą w zakresie nieuregulowanym Umową.
2.    Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie także we wszelkich kontaktach i transakcjach handlowych z Najemcami będącymi konsumentami w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego podejmowanych z Najemcami na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3.    Wynajmujący oświadcza, że posiada tytuł prawny do Obiektu oraz że służy mu nieograniczone prawo do wynajmu Boksów znajdujących się w Obiekcie.
4.    W razie sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu a treścią Umowy Najmu pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. 
5.    Najemca może kontaktować się z Wynajmującym za pomocą następujących kanałów komunikacyjnych:
o    a) pisemnie – na adres siedziby Wynajmującego,
o    b) mailowo – na adres biuro@storage-space.pl,
o    c) telefonicznie – pod numerem telefonu 600 276 472,


2 PRZEDMIOT NAJMU
1.    Przedmiotem najmu jest przestrzeń w Boksie, opisana w Umowie, będąca wyodrębnionym pomieszczeniem znajdującym się w Obiekcie, stanowiącym samodzielną całość.
2.    Boks przeznaczony jest do przechowywania wszelkiego rodzaju rzeczy ruchomych, których posiadanie, wyrabianie, przetwarzanie, gromadzenie oraz obrót nie jest zabroniony przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3.    Rzeczy złożone w Boksie nie są oddawane Wynajmującemu na przechowanie. Boks nie może być przeznaczony przez Najemcę na cele mieszkalne ani na cele biurowe związane ze świadczeniem usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – w przypadku Najemców prowadzących działalność gospodarczą. Najemca zobowiązany jest do użytkowania Boksu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
4.    Niedopuszczalne jest przechowywanie w Boksie przedmiotów i substancji:
a)    których posiadanie albo wprowadzanie do obrotu jest nielegalne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzących z przestępstw, toksycznych, łatwopalnych, żrących, wszelkiego rodzaju chemikaliów, śmieci, odpadów, nawozów, paliw, olejów, smarów, produktów spożywczych psujących się oraz zwierząt.
b)    Najemca zobowiązuje się do przestrzegania zasady, że przestrzeń w kontenerze nie będzie wykorzystywana przez niego na cele wskazane w ustawie z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723;), tj. jako siedzibę lub adres korespondencyjny. 


3 DOSTĘP DO BOKSU
1.    Boks będzie udostępniony codziennie, przez całą dobę.
2.    Wynajmujący udostępnia Boks wraz z mocowaniem umożliwiającym założenie kłódki. Najemca zobowiązany jest do zakupu kłódki służącej do zamknięcia kontenera. Kłódka wraz z kluczem jest wyłączną własnością Najemcy. Wynajmujący nie posiada klucza do kłódki wykorzystywanej przez Najemcę.
3.    Wraz z rozpoczęciem wynajmu, Najemca otrzymuje przestrzeń w Boksie do swojej wyłącznej dyspozycji przez cały okres wynajmu i z tą chwilą na Najemcę przechodzi całkowita odpowiedzialność za użytkowanie kontenera w okresie trwania Umowy. Strony zgodnie potwierdzają, iż wyłączną odpowiedzialność za przedmioty umieszczane w kontenerze ponosi Najemca jako jego wyłączny dysponent. 
4.    Teren, na którym znajduje się Boks jest utwardzony, ogrodzony, monitorowany przez 24 godziny na dobę, zabezpieczony alarmem, oświetlony w godzinach nocnych.
5.    Najemca zobowiązuje się do niedokonywania fizycznej zmiany położenia Boksu a w szczególności do nie transportowania go poza teren działki oraz zmiany fizycznego ustawienia na terenie działki.
6.    Najemca oświadcza, że nie będzie dokonywał modyfikacji Boksu oraz instalacji znajdujących się wewnątrz. Jakakolwiek zmiana dozwolonego powyżej przeznaczenia kontenera przez Najemcę wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Wynajmującego. W przypadku braku takiej zgody, Wynajmujący jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz niezależnie od innych środków przewidzianych dla Wynajmującego niniejszą Umową lub przepisami prawa, Najemca zapłaci niezwłocznie karę umowną w wysokości odpowiadającej trzymiesięcznemu Czynszowi. 
7.    Najemca powinien użytkować Boks tylko i wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.


4 OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO 
Wynajmujący obowiązany jest: 
1) udostępnić na wyłączność Boks Najemcy poprzez oddanie mu do dyspozycji indywidualnego kodu dostępu;
2) utrzymać Boks w stanie zdatnym do zrealizowania celu Umowy poprzez: 
•    a) sprawowanie ciągłego monitoringu Budynku, w którym znajduje się Boks; 
•    c) zapewnienie dostarczania energii elektrycznej do oświetlenia przestrzeni wspólnych dla wszystkich Boksów; 


5 OBOWIĄZKI NAJEMCY 
1.    Najemca obowiązany jest: 
1) korzystać z Boksu zgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami prawa, Umową oraz Regulaminem; 
3) zwolnić Boks najpóźniej do końca ostatniego dnia trwania stosunku najmu, 
4) utrzymywać rzeczy złożone w Boksie w czystości oraz zachowywać porządek w Boksie; 
5) powstrzymać się od jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych oraz instalowania wyposażenia w Boksie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Wynajmującego; 
6) nie podnajmować lub oddawać w bezpłatne używanie Boksu bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Wynajmującego; 
7) przestrzegać przepisów porządkowych, przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny; 
8) płacić czynsz i inne opłaty, o których mowa w Umowie lub Regulaminie; 
9) niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od zajścia takiej zmiany) poinformować Wynajmującego o wszelkich zmianach danych podanych w Umowie, zmiany nazwy, nazwiska, firmy, miejsca zamieszkania, siedziby, statusu prawnego, konta bankowego, telefonów kontaktowych, Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), numeru REGON. Jeżeli Najemca zawarł Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku zmian podlegających wpisowi do właściwego rejestru związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej Najemca potwierdzi takie zmiany przez dostarczenie kopii odpowiedniego dokumentu z właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dokonania wpisu takiej zmiany; 
10) strzec indywidualnego kodu dostępu do Boksu przypisanego Najemcy na mocy Umowy. W przypadku uzasadnionego podejrzenia udostępnienia indywidualnej karty dostępu osobie nieupoważnionej, Najemca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić się do Wynajmującego o zmianę indywidualnej karty dostępu; W takiej sytuacji znajduje zastosowanie § 4 ust. 2 lit. d) Regulaminu;
13) usunąć na swój koszt wszelkie odpady, w tym opakowania (kartony, folie, palety), które służą wyłącznie na potrzeby Wynajmującego. 


8 CZYNSZ I OPŁATY DODATKOWE 
1.    Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu i innych opłat w wysokości ustalonej w Umowie. 
2.    Najemca zgadza się, iż stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji na następujących zasadack: 
1)    Kwota czynszu będzie waloryzowana w oparciu o zmiany cennika towarów i usług Wynajmującego. Zmiana czynszu będzie następować w formie powiadomienia Najemcy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca i nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

9 CZAS TRWANIA UMOWY 
1.    Umowa może być zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony.
2.    W czasie trwania Umowy zawartej na czas określony Najemca może opróżnić Boks i oświadczyć Wynajmującemu o braku zamiaru dalszego korzystania z Boksu. W takim przypadku Wynajmujący jest uprawniony do udostępnienia Boksu innym Najemcom. Sytuacja ta nie zwalnia Najemcy od obowiązku zapłaty czynszu oraz innych opłat do końca trwania Umowy. 


10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE
1.    Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia zapłaty od Najemcy kary umownej w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Najemcy – Wynajmujący jest uprawniony do żądania od Najemcy kary umownej w wysokości czynszu za jeden miesiąc trwania Umowy.
2.    Najemca jest odpowiedzialny za pieczę nad indywidualnym kodem dostępu. Każda osoba posiadająca indywidualną kartę dostępu będzie traktowana, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, jako upoważniona przez Najemcę do korzystania z Boksu. W przypadku powierzenia przez Najemcę indywidualnej karty dostępu osobie trzeciej, Najemca odpowiada za działania lub zaniechania takiej osoby, jak za własne działania lub zaniechania. 
3.    Wynajmujący nie odpowiada za szkodę wyrządzoną Najemcy przez osobę, która bez zgody Najemcy posługiwała się indywidualnym kodemdostępu, do czasu zgłoszenia Wynajmującemu faktu utraty karty zgodnie z zasadami określonymi powyżej. 


11 ZABEZPIECZENIE BOKSU
1.    Każdy Boks jest zabezpieczony zasuwą posiadającą dwa otwory – jeden przeznaczony jest dla Najemcy, a drugi dla Wynajmującego.
2.    Otwór przeznaczony dla Najemcy służy do zabezpieczenia Boksu przez Najemcę poprzez nałożenie odpowiedniej kłódki.
3.    Usunięcie kłódki przez Najemcę równoznaczne jest z usunięciem rzeczy złożonych przez Najemcę w Boksie. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Najemcę bez zabezpieczenia. Pozostawienie kłódki przez Najemcę po wygaśnięciu Umowy jest równoznaczne z brakiem zwrotu przedmiotu najmu i skutkuje naliczaniem wynagrodzenia (odszkodowania) za bezumowne korzystanie z Boksu.
4.    Otwór przeznaczony dla Wynajmującego służyć będzie w granicach wykonywania przez Wynajmującego prawa zastawu na rzeczach stanowiących własność lub współwłasność Najemcy wniesionych do Boksu i realizacji przez Wynajmującego sprzeciwu odebrania przez Najemcę rzeczy złożonych w Boksie. W tej sytuacji Wynajmujący ma prawo zablokować dostęp do Boksu poprzez nałożenie własnej kłódki.


12 WYPOWIEDZENIE UMOWY
1.    Jeżeli Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, stronom przysługuje możliwość rozwiązania Umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
2.    Wynajmujący jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania Umowy zawartej na czas nieoznaczony lub zawartej na czas oznaczony bez wypowiedzenia, jeśli zaistniała chociażby jedna z następujących przyczyn:
1) Boks będzie wykorzystywany przez Najemcę w innym celu niż określony w Regulaminie lub Umowie,
2) Boks będzie wykorzystywany przez Najemcę w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu lub Umowy,
3) Najemca odda Boks lub jego część w podnajem lub do używania osobie trzeciej bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Wynajmującego,
4) Najemca zmieni przeznaczenie Boksu lub dokona innych istotnych zmian bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Wynajmującego,
5) Najemca uszkodzi w znacznym stopniu lub zniszczy Boks lub zachowanie Najemcy zagraża uszkodzeniem lub zniszczeniem Boksu lub mienia Wynajmującego lub innych najemców;
7) Najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu za co najmniej jeden pełny miesiące, a Wynajmujący wezwał Najemcę na piśmie do uiszczenia należności z tytułu czynszu lub innych opłat, udzielając mu w tym celu dodatkowego miesięcznego terminu;
8) Najemca znajdzie się w stanie niewypłacalności;
9) nastąpi śmierć Najemcy będącego osobą fizyczną.

13 PRAWO NAJEMCY-KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.    Najemca, który zawarł Umowę, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej
2.    Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
3.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Najemca obowiązany jest poinformować Wynajmującego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: 
- A&P Group Sp. z o.o., ul. Karmelicka 16, 35-317 Rzeszów - tel.: 600 276 472
- e-mail: biuro@storage-space.pl
4.    Najemca może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
5.    Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Najemca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
6.    W przypadku odstąpienia od Umowy Wynajmujący zwraca Najemcy wszystkie otrzymane od Najemcy płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 7 dni od dnia, w którym Wynajmujący został poinformowany o decyzji Najemcy o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Wynajmujący może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Najemcy Boksu z powrotem – chyba że zaproponował, że sam odbierze Boks od Najemcy.
7.    Wynajmujący dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Najemcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Najemca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Najemca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
8.    Jeżeli Najemca zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (udostępnienia Boksu do używania) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Najemca zapłaci kwotę proporcjonalną do zakresu świadczenia spełnionego do chwili, w której Najemca poinformował o odstąpieniu od Umowy.
9.    Najemca zobowiązany jest do zwrotu (opróżnienia) Boksu w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Nieopróżnienie i niewydanie Boksu Wynajmującemu w tym terminie skutkować będzie naliczaniem kary umownej za bezumowne korzystanie z Boksu, począwszy od 15. dnia liczonego od dnia, w którym Najemca odstąpił od Umowy - § 5 ust. 1 pkt 3) lit. a) Regulaminu stosuje się odpowiednio.
10.    Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także do Najemców – osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do CEIDG).


14 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
Reklamacje są możliwe na podstawie złożenia przez Najemcę reklamacji dot. całości lub części realizacji usługi, która to reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie, zgodnie z umową, która każdy klient zawiera przed przystąpień do skorzystania z usług. Jej złożenie jest możliwe drogą mailową pod adresem biuro@storage-space.pl, a jej rozpatrzenie trwa do 30 dni. 


15 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.    Administratorem danych osobowych Najemców w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (RODO) jest A&P Group Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Karmelicka 16, 35-317 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000893018, NIP: 8133857933, REGON: 388568665, 
W sprawach dotyczących danych osobowych Najemca może skontaktować się z Wynajmującym poprzez:
•    e-mail: biuro@storage-space.pl
•    pisemnie na adres Wynajmującego. 
3.    Dane Najemców przetwarzane będą zgodnie z warunkami określonymi w RODO oraz ustawie z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) (UODO) na podstawie:
•    a) Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności:
•    wykonywania uprawnień i obowiązków Wynajmującego wynikających z zawartej Umowy;
•    b) uzasadnionego interesu Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:
•    w celu związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń
•    oferowania Najemcom bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług Wynajmującego
•    w celu badania satysfakcji Najemców i określania jakości usług Wynajmującego,
•    c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wynajmującym (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym w szczególności w związku z dokonaniem rozliczeń i wypełnienia obowiązków księgowych i podatkowych,
•    d) zgody Najemcy (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO), (np. podanie przez Najemcę numeru telefonu lub adres e-mail w celu wysyłania informacji handlowych lub komunikacji).
•    e) dane osób reprezentujących Najemców będą przetwarzane przez Wynajmującego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu bezpośredniego kontaktu w związku z zawartą Umową.
3.    Wynajmujący przetwarza dane osobowe pochodzące bezpośrednio od Najemców, takie jak:
•    nazwa firmy lub imię i nazwisko,
•    adres firmy,
•    NIP,
•    PESEL,
•    imię i nazwisko osoby reprezentującej,
•    adres e-mail, jeżeli Najemca go udostępnił,
•    nr telefonu, jeżeli Najemca go udostępnił,
•    numer polisy ubezpieczenia Najemcy, jeżeli Najemca go udostępnił,
•    numer rachunku bankowego. 
5.    Odbiorcami danych Najemców mogą być następujące kategorie podmiotów:
•    wewnątrz struktury organizacyjnej Wynajmującego - upoważnieni pracownicy i współpracownicy, 
•    podwykonawcy, czyli podmioty, z których Wynajmujący korzysta przy ich przetwarzaniu, w tym między innymi firmy księgowe, firmy informatyczne obsługujące systemy teleinformatyczne, dostawcy systemów informatycznych, agencje marketingowe, wykonujące dla Wynajmującego akcje marketingowe, promocyjne i inne, które mają zawartą z Wynajmującym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
•    organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Urząd Skarbowy.
6.    Dane osobowe Najemców nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, to jest poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7.    Czas przechowywania danych osobowych Najemców jest uzależniony od podstawy lub celu przetwarzania tych danych, w tym w szczególności dane te będą przetwarzane:
•    dane pozyskane w związku z zawartą Umową przechowywane będą do końca jej trwania powiększonego o okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń, powstałych w związku z Umową lub upływu terminu obowiązków ewidencyjnych, księgowych, rozliczeniowych nałożonych przez prawo na Wynajmującego,
•    dane kontaktowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Wynajmującego do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu,
•    w sytuacji, gdy jakieś dane Najemców przetwarzane są przez Wynajmującego na podstawie udzielonej przez Najemcę zgody – do czasu cofnięcia tej zgody lub zdezaktualizowania się tych danych.
8.    Najemcom przysługują, w stosownym przypadku, określonym w szczególności przez przepisy Art. 15-22 RODO:
•    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
•    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
•    prawo do usunięcia danych,
•    prawo ograniczenia przetwarzania przez Wynajmującego danych Najemcy,
•    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Najemca, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Wynajmującemu nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Procedurę, dotyczącą podstaw oraz sposobu wyrażania sprzeciwu zawiera Sekcja 4 RODO),
•    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Najemca w sytuacji uznania, że Jego dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego),
•    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem).
9.    Najemcy mogą wykonywać przysługujące im prawa poprzez złożenie stosownego żądania pod adres email: kontakt@lockbox.pl, lub na adres siedziby Wynajmującego.
10.    Podanie przez Najemcę danych jest dobrowolne, przy czym w niektórych sytuacjach jest warunkiem podjęcia przez Wynajmującego czynności, np. zawarcia i realizacji Umowy.
11.    Niepodanie danych przez Najemcę uniemożliwi Wynajmującemu:
•    świadczenie na rzecz Najemcy usług związanych z zawartą Umową Najmu, w tym wykonania przez Wynajmującego obowiązków, wynikających z niniejszego Regulaminu,
•    udostępnianie Najemcom informacji, związanych z produktami lub usługami Wynajmującego,
•    komunikację drogą elektroniczną lub telefoniczną. 
12.    Wszelkie informacje zawarte w niniejszym rozdziale, które dotyczą praw i informacji skierowanych do Najemcy, odnoszą się również do osób występujących w imieniu Najemcy (reprezentujących Najemcę).


16 KAUCJA
1.    Kaucja zostanie zwrócona Najemcy w terminie 30 dni od dnia zwrotu Boksu.
2.    Kaucja jest pobierana jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu zniszczenia Boksu ponad normalne zużycie w trakcie używania, oraz zabezpieczenia wszelkich innych należności finansowych, w tym w szczególności z tytułu czynszu i innych opłat należnych na podstawie Umowy i Regulaminu, a także z tytułu wynagrodzenia (odszkodowania) za bezumowne korzystanie z Boksu lub kar umownych.
3.    Wynajmującemu przysługuje prawo do żądania od Najemcy uiszczenia przy zawieraniu Umowy kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu za najem.


17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się wprowadzenie: 
1) nowych przepisów prawnych oraz ich nowelizacje, interpretacji przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji innych właściwych w tym zakresie urzędów lub organów kontrolnych, jeżeli zmiany te spowodują niemożliwość lub znacznie utrudnią wykonywanie umowy na obowiązujących warunkach 
2) dostosowanie do koniecznych zmian w systemie informatycznym Wynajmującego, 
3) zmiany w ofercie Wynajmującego, w tym w szczególności rozszerzenia, ulepszenia funkcjonalności istniejących usług lub rezygnacji z prowadzenia niektórych usług oferowanych przez Wynajmującego. 
2.    W celu zmiany lub uzupełnienia Regulaminu Wynajmujący poinformuje Najemcę o proponowanej zmianie lub uzupełnieniu Regulaminu przynajmniej 14 dni przed ich wejściem w życie przez przesłanie listem poleconym/e-mailem jednego egzemplarza zmienionego Regulaminu na ostatnio znany adres właściwy do korespondencji lub w razie jego braku - na adres wskazany w Umowie. W przypadku, gdy Najemca nie zaakceptuje zmienionego Regulaminu, ma on prawo w tej samej formie rozwiązać Umowę w najbliższym terminie wypowiedzenia. Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy Najmu w terminach wypowiedzenia, o których mowa w zdaniu poprzednim. Nierozwiązanie przez Najemcę Umowy Najmu w powyższy sposób będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowane zmiany Regulaminu. 
3.    Jeśli Najemca wyraził zgodę na komunikację elektroniczną, korespondencja dotycząca stanu płatności Najemcy, w tym zaległości w płatnościach czynszu, w szczególności wezwania do zapłaty mogą być przesyłane również pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Najemcę, w związku z zawarciem Umowy. 
4.    Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy Najmu. 
Ⓒ 2021 storage-space.pl